Marskens dyre- og planteliv

Verdensarv

Nationalpark Vadehavet er udpeget som et UNESCO verdenskulturarvsområde og er levested for over 10.000 dyrearter fra små, encellede organismer til pattedyr. Der er ebbe eller flod hver 6. time, og dyr og planter er helt afhængige af tidevandets samspil med naturen.

Det danske område er udpeget som EF-habitat-, EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområde, og der er udarbejdet en Natura 2000-plan. Af hensyn til dyre- og planteliv er det forbudt at færdes i visse områder; bl.a. i slikgårdene (hvor klægen samles) omkring Låningsvejen til Mandø, og jagt på vandfugle er forbudt.

Vadehavscentret i Vester Vedsted formidler områdets natur, og på Naturstyrelsens hjemmeside kan man finde overnatningssteder i naturen.

Slikgårdene i Vadehavet er indhegnede med risknipper. Her samles slik og klæg, og nyt land bygges op.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Fugle

Fugle omkring Øster Vedsted og Vadehavet

Almindelig ryle — Blishøne — Blå kærhøg — Blåhals — Bramgås — Brushane — Canadagås — Dobbeltbekkasin — Dværgterne — Edderfugl — Engsnarre — Gråand — Grågås — Hedehøg — Hjejle — Hvid stork — Islandsk ryle — Klyde — Knopsvane — Knortegås — Kortnæbbet gås — Krikand — Lille kobbersneppe — Mosehornugle — Pibeand — Pibesvane — Plettet rørvagtel — Rødben — Rørdrum — Rørhøg — Sangsvane — Sorthovedet måge — Spidsand — Stor præstekræve — Stor regnspove — Strandskade — Sædgås — Toppet lappedykker — Vibe

Hvert år besøger over 10 millioner trækfugle Vadehavet for at samle kræfter til færden mod yngleområderne andre steder i Skandinavien, i Sibirien eller Canada, eller til vinteropholdet i Vesteuropa eller Afrika. Fuglene lever af orme og krebsdyr i vandet og bag digerne.

Blandt engfuglene er viben og dobbeltbekkasinen. Et mere intensivt landbrug har dog ændret i fuglenes antal og arter, og bl.a. var engsnarren i mange år i fare for at forsvinde, fordi høet blev høstet tidligere og med maskiner i stedet for med le, som man gjorde ved høslætten indtil midt i 1900-tallet.

Storken har før ynglet i Ribe og hentede sin føde, bl.a. frøer, i marskengene og åerne.

Kobbersneppe i marsken.
Foto: Klaus Melbye, Vadehavscentret.

 

Fisk, padder, oddere og sæler

Fisk, padder og pattedyr i Ribe Å og Vadehavet


Flodlampret — Havlampret — Laks — Odder — Pygospio-orm — Rødspætter — Sandorm — Silkekrebs — Snæbel — Spidssnudet frø — Spættet sæl — Ørred — Østersømusling — Ål

På bunden af Vadehavet lever orme, muslinger og krebsdyr, og der kan være flere tusind pr. kvadratmeter. Den lave vade er også blevet levested for østers, som kan indsamles fra oktober til april. Vadehavscentret arrangerer hvert år østerssafari på vaden.

Den spættede sæl yngler i Vadehavsområdet og hviler på sandbankerne.

I Ribe Å findes ål, laks og ørred. Stednavnet Snebeltange ved Petersholm og Ribe Holme kan henvise til den hvide laksefisk, snæbel, som indtil 1900-tallet var en almindelig fiskeart i hele Vadehavsområdet. I 1980’erne var snæblen tæt på at uddø. Den blev totalfredet i 1983, og man udsatte yngel i alle åerne langs Vadehavet. Omkring Ribe findes snæblen ved Tved Å og i Ribe Å omkring åslyngen ved Snebeltange.

Omkring åslyngen ved Ribe Holme yngler odderen, og i engene findes spidssnudet frø.

Snebeltange ved Ribe Holme og Petersholm. Navnet kan henvise til fisken snæbel.
Kilde: Geodatastyrelsen.

 

Vegetation

Marskens og Vadehavets vegetation


Agertidsel — Almindelig rajgræs — Agertidsel — Almindelig kvik — Almindelig vadegræs — Brudelys — Engforglemmigej — Engkabbeleje — Glat vejbred — Harril — Kalmus — Kruset skræppe — Krybhvene — Kveller — Kærsnerre — Lav ranunkel — Nikkende star — Rejnfan — Rød svingel — Rørgræs — Stilkløs kilebæger — Smalbladet kællingetand — Stor nælde — Strandannelgræs — Strandasters — Strandkogleaks — Strandtrehage — Strandvejbred — Tagrør — Vandærenpris

Plantelivet varierer fra strandengene ved Kammerslusen og Ribe Ås udløb til engene nær geesten. Vegetationen ved strandengene oversvømmes jævnligt af havvand og kan derfor tåle salt, mens planterne længere inde udelukkende tåler ferskvand.

Ved strandengene vokser bl.a. strandannelgræs, kveller, almindelig vadegræs og strandkogleaks.

I græsningsengene findes bl.a. strandasters, stilkløs kilebæger, smalbladet kællingetand, harril og rød svingel.

Ved Mandø Hølade vokser almindelig rajgræs, lav ranunkel, agertidsel og almindelig kvik.

Åslyngen ved Ribe Holme og Petersholm er i højere grad præget af eng- og mosebeplantning som tagrør, rørgræs, vandærenpris, brudelys, kalmus, rejnfan og kærsnerre.

Turister på vej til Mandø over Låningsvejen.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Vadehavscentret ved Vester Vedsted fortæller om Vadehavets særlige natur og dyreliv.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Erindringer om marskens dyr og planter

 

Læs mere

Christensen, Søren (red.): Ribe bys historie 1-3, Ribe 2010.

Dall, Uwe: Ribe, marsken og åen, Sydvestjyske Museer 2011.

Jensen, Stig: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, bind I-II, Viborg 1998.

Kulturarvsstyrelsen: Vadehavet Kulturarvsatlas, København 2007.

Miljøministeriet og Naturstyrelsen: Natura 2000-plan 2010-2015, Vadehavet, Ribe 2011.

Miljøministeriet og Planstyrelsen: Kommuneatlas Ribe, Bevaringsværdier i byer og bygninger, København 1990.

Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet: Rapport fra Arbejdsgruppen for Ribeområdet, 2005.

Ribe Amt: Naturen i Ribe Kommune. Bilagsrapport til Naturkvalitetsplan for Ribe Amt, Ribe 2006.

Troelsen, Svend B. og Sørensen, Bjarne: Vester Vedsted Sogns Slægts- og Ejendomshistorie, CD-ROM 2004.

Rigsarkivet: B-086A Ribe Herredsfoged, Forstrandsregnskaber 1880-1913.

Danmarks Nationalparker på http://danmarksnationalparker.dk/

Dansk Ornitologisk Forening på https://dofbasen.dk

Fugleobservationer på http://www.netfugl.dk/index.php

Nationalpark Vadehavet på http://nationalparkvadehavet.dk/

Naturstyrelsens foldere om Vadehavet på http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/jan/vores-verdensarv-vadehavet/ og http://naturstyrelsen.dk/media/nst/65552/Vadehavet.pdf

Naturstyrelsen om Vadehavet på http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vadehavet/

Naturstyrelsen om stormfloder på http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vadehavet/stormfloderne/

Overnatningssteder i naturen på http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/

Vadehavscentret i Vester Vedsted på https://www.vadehavscentret.dk/